Toán tử dùng trong công thức excel

Toán tử là tập hợp những điều kiện để người dùng excel áp dụng giải quyết bài toán một cách logic. Trong excel bao gồm 3 loại toán tử sau: – Toán tử số học Toán tử Mô tả Ví dụ + Cộng 2 số A + B = 30 – Trừ 2 số A […]

Các kiểu định dạng dữ liệu trong excel

Dữ liệu trong excel gồm hai dạng hằng số và công thức. Dữ liệu dạng sốđược hiểu là kiểu số: + Chỉ có các ký tự từ 0 – 9 + Dấu thập phân được phân cách bởi dấu “.” +  Nếu là số ấm phải được đưa vào dấu (-) + Số có % […]

Hàm lấy ngày tháng hiện tại trong excel 2003

Trong excel có rất nhiều các hàm bạn có thể dùng để lấy ra giá trị của ngày hiện tại, tháng hiện tại. 1/ Hàm Date trả về số ngày hiện tại Cú pháp: Date(year,month,day) trong đó year là số năm; month là số tháng <= 12, day là số ngày <=31 2/ Hàm DATEDIF Tính […]

Cách tính tổng nhiều sheet trong excel 2003

Thông thường chúng ta thường tính tổng trên một sheet trong excel thì thật dễ dàng. Nếu như bạn phải quản lý rất nhiều mặt hàng và bạn phải lưu nó ra thành nhiều sheet khác nhau. Vậy làm thế nào bạn có thể thống kế doanh số trong từng tháng từ các sheet khác […]

Hàm tính số ngày tháng năm trong excel 2003 2007 2013

Để tính tuổi một đối tượng trong excel rất đơn giản chỉ cần dùng hàm today() lấy số ngày hiện tại và trừ đi năm sinh của đối tượng đó sẽ tuổi. =TODAY() – “Năm Sinh” = “Tuổi” - Hàm TODAY() dùng lấy ra số ngày hiện tại. + TODAY()+5  lấy ra số ngày hiện tại […]