Hàm lấy ngày tháng hiện tại trong excel 2003

Trong excel có rất nhiều các hàm bạn có thể dùng để lấy ra giá trị của ngày hiện tại, tháng hiện tại.

1/ Hàm Date trả về số ngày hiện tại

Cú pháp: Date(year,month,day) trong đó year là số năm; month là số tháng <= 12, day là số ngày <=31

2/ Hàm DATEDIF Tính toán số ngày, tháng hoặc năm giữa hai ngày.

Cú pháp: Datedif(start_date,end_date,[unit])

Trong đó start_date là ngày bắt đầu, end_date là số ngày kết thúc,

Unit:

“d” trả về số ngày;

“m ” trả về số tháng;

“Y” trả về số năm;

“MD” bỏ qua tháng và năm của ngày

“YM” bỏ qua ngày và năm của ngày

“YD” bỏ qua năm của ngày

3/ Hàm DATEVALUE

Hàm Datevalue chuyển đổi ngày được lưu trữ ở dạng văn bản sang số sê-ri.

Hàm DATEVALUE giúp bạn tính toán ngày tháng một cách dễ dàng. Để chuyển từ dạng số sê ri về ngày tháng bạn dùng hàm DAY.

Cú pháp

DATEVALUE(date_text)

4/ Hàm DAY 

Ngược với hàm Datevalue thì hàm DAY giúp bạn chuyển đổi từ dạng số sê ri về về ngày của ngày trong tháng.

Cú pháp

DAY(serial_number)

5/ Hàm DAYS360

Hàm DAYS360 trả về số ngày giữa hai ngày, dựa trên năm 360 ngày (mười hai tháng, mỗi tháng 30 ngày).

Cú pháp: DAYS360(start_date,end_date,[method])

Trong đó:

start_date ngày bắt đầu
End_date > start_date

Method: mặc định là False

Một số hàm khác:

Hàm HOUR

Chuyển đổi số sê-ri thành giờ

Hàm MINUTE

Chuyển đổi số sê-ri thành phút

Hàm MONTH

Chuyển đổi số sê-ri thành tháng

Hàm NOW

Trả về số sê-ri của ngày và thời gian hiện thời

Hàm SECOND

Chuyển đổi số sê-ri thành giây

Hàm TIME

Trả về sốthời gian của một thời gian cụ thể

Hàm TIMEVALUE

Chuyển đổi thời gian từ dạng văn bản thành dạng số sê-ri

Hàm TODAY

Trả về thời gian ngày hôm nay

Ví dụ: Muốn lấy ra ngày hiện tại Today() trả về ngày hiện tại lấy theo thời gian trên máy tính của bạn.

Hàm WEEKDAY

Trả về số thứ trong 1 tuần

Hàm YEAR

Trả về số năm

Để lại một trả lời

Hãy trở thành người đầu tiên bình luận về bài viết này!

avatar
wpDiscuz