Hàm tính số ngày tháng năm trong excel 2003 2007 2013

Để tính tuổi một đối tượng trong excel rất đơn giản chỉ cần dùng hàm today() lấy số ngày hiện tại và trừ đi năm sinh của đối tượng đó sẽ tuổi. =TODAY() – “Năm Sinh” = “Tuổi”

- Hàm TODAY() dùng lấy ra số ngày hiện tại.

+ TODAY()+5  lấy ra số ngày hiện tại + 5 ngày .

+ DAY(TODAY()) lấy ra ngày hiện tại trong tháng (1 – 31). Kết quả là 1.

MONTH(TODAY()) lấy ra tháng hiên tại trong năm.

- Hàm Weekday() trả về số thứ trong tuần.

Cú pháp:=weekday(12/05/2007)

- Hàm WEEKNUM  trả về số thứ tự của tuần tron năm của một ngày cụ thể.

Để tính số ngày trong một khoảng thời gian dùng hàm DAYS360 hoặc Hàm Datedif .

Hàm DAYS360 trả vềtổng số ngày giữa hai ngày, dựa trên năm 360 ngày. 

Cú pháp: DAYS360(start_date,end_date,[method]) Method TRUE hoặc FALSE

FALSE hoặc bỏ qua

Phương pháp Hoa Kỳ (NASD). Nếu ngày bắt đầu là ngày cuối cùng của tháng, nó sẽ bằng ngày thứ 30 của tháng đó. Nếu ngày kết thúc là ngày cuối cùng của tháng và ngày bắt đầu sớm hơn ngày thứ 30 của tháng, thì ngày kết thúc sẽ bằng ngày đầu tiên của tháng tiếp theo; nếu không ngày kết thúc sẽ bằng ngày thứ 30 của tháng đó.

TRUE

Phương pháp châu Âu. Ngày bắt đầu và ngày kết thúc diễn ra vào ngày 31 của tháng sẽ bằng ngày 30 của tháng đó.

Bạn cũng có thể dùng Hàm Datedif để tính ra tổng số ngày, số năm, số tháng.

Cú pháp: DATEDIF(start_date,end_date,unit)

Start_date     Ngày bắt đầu khoảng thời gian

End_date     Ngày kết thúc khoảng thời gian (khoảng thời gian ngày kết thúc lớn hơn khoảng thời gian ngày bắt đầu)

Unit     Loại thông tin mà bạn muốn được trả về:

“Y” Số năm hoàn tất trong khoảng thời gian.

“M” Số tháng hoàn tất trong khoảng thời gian.

“D” Số ngày trong khoảng thời gian.

“MD” Sự khác biệt giữa các ngày trong start_date và end_date. Đã bỏ qua tháng và năm của ngày.

“YM” Sự khác biệt giữa các tháng trong start_date và end_date. Đã bỏ qua ngày và năm của ngày

“YD” Sự khác biệt giữa các ngày trong start_date và end_date. Đã bỏ qua năm của ngày.

Để lại một trả lời

Hãy trở thành người đầu tiên bình luận về bài viết này!

avatar
wpDiscuz