Cách dùng hàm INDEX trong excel 2003

Hàm INDEX trả về giá trị của ô tại nơi giao nhau của cột vào hàng trong một bảng hoặc nhiều bảng (cột và hàng tương đồng nhau). Cú pháp: =INDEX(array, row_num, [column_num] trong đó: – Array: Phạm vi tìm tiếm – Row_num: hàng cần lấy giá trị – Column_num: cột cần lấy giá trị Nếu bạn […]

Cách dùng hàm Hlookup dò tìm theo hàng trong excel 2003

Hàm HLOOKUP được sử dụng khi bạn cần tìm kiếm giá trị dựa theo một điều kiện nào đó. Hàm HLOOKUP tìm kiếm các giá trị theo cột. Cú pháp: HLOOKUP(lookup_value,table_array,col_index_num,[range_lookup]) trong đó: – Lookup_value: Giá trị dò tìm – Table_array: Bảng cần dò tìm, nếu bạn muốn dò tìm tuyệt đốt thì thêm dấu $ […]

Cách dùng hàm Vlookup dò tìm theo cột trong excel 2003

Hàm VLOOKUP được sử dụng khi bạn cần tìm kiếm giá trị dựa theo một điều kiện nào đó. Hàm VLOOKUP tìm kiếm các giá trị theo cột. Cú pháp: VLOOKUP(lookup_value,table_array,col_index_num,[range_lookup]) trong đó: – Lookup_value: Giá trị dò tìm – Table_array: Bảng cần dò tìm, nếu bạn muốn dò tìm tuyệt đốt thì thêm dấu $ vào trước […]

Hàm tìm kiếm lookup trong excel 2003

Sử dụng hàm LOOKUP để tìm kiếm giá trị theo hàng hoặc cột. 1/ LOOKUP Dạng tìm kiếm vector Cú pháp: =LOOKUP(lookup_value,lookup_vector,[result_vector]) trong đó: – Lookup_value: là giá trị cần tìm – Lookup_vector: Vùng cần tìm theo hàng hoặc cột – Result_vector: Vùng kết quả cần tìm theo hàng hoặc cột Lưu ý: – Nếu […]

Sumif hàm tính tổng có điều kiện trong excel 2003

Hàm SUMIF sử dụng trong excel để tính tổng các giá trị trong một phạm vi đáp ứng tiêu chí mà bạn xác định. Cú pháp:  SUMIF(range,criteria,sum_range) trong đó – Range vùng điều kiện – Điều kiện để hàm thực thi – Vùng điều  kiện cần tính Ví dụ: giả sử trong một cột chứa […]