Cách dùng hàm Hlookup dò tìm theo hàng trong excel 2003

Hàm HLOOKUP được sử dụng khi bạn cần tìm kiếm giá trị dựa theo một điều kiện nào đó. Hàm HLOOKUP tìm kiếm các giá trị theo cột. Cú pháp: HLOOKUP(lookup_value,table_array,col_index_num,[range_lookup]) trong đó: – Lookup_value: Giá trị dò tìm – Table_array: Bảng cần dò tìm, nếu bạn muốn dò tìm tuyệt đốt thì thêm dấu $ […]