Cách dùng hàm INDEX trong excel 2003

Hàm INDEX trả về giá trị của ô tại nơi giao nhau của cột vào hàng trong một bảng hoặc nhiều bảng (cột và hàng tương đồng nhau). Cú pháp: =INDEX(array, row_num, [column_num] trong đó: – Array: Phạm vi tìm tiếm – Row_num: hàng cần lấy giá trị – Column_num: cột cần lấy giá trị Nếu bạn […]