Hàm LEN trong excel 2003

Trong excel để tính được số ký tự trong một chuỗi văn bản chúng ta sử dụng hàm LEN. Cú pháp: =LEN(text) trong đó: Text là chuỗi văn bản khoảng trống cũng được tính là một ký tự. Hàm LEN cũng có thể được dùng để cắt chuỗi ký tự bằng cách kết hợp với […]