Hàm tìm kiếm lookup trong excel 2003

Sử dụng hàm LOOKUP để tìm kiếm giá trị theo hàng hoặc cột. 1/ LOOKUP Dạng tìm kiếm vector Cú pháp: =LOOKUP(lookup_value,lookup_vector,[result_vector]) trong đó: – Lookup_value: là giá trị cần tìm – Lookup_vector: Vùng cần tìm theo hàng hoặc cột – Result_vector: Vùng kết quả cần tìm theo hàng hoặc cột Lưu ý: – Nếu […]