Sumif hàm tính tổng có điều kiện trong excel 2003

Hàm SUMIF sử dụng trong excel để tính tổng các giá trị trong một phạm vi đáp ứng tiêu chí mà bạn xác định. Cú pháp:  SUMIF(range,criteria,sum_range) trong đó – Range vùng điều kiện – Điều kiện để hàm thực thi – Vùng điều  kiện cần tính Ví dụ: giả sử trong một cột chứa […]