Cách dùng hàm Vlookup dò tìm theo cột trong excel 2003

Hàm VLOOKUP được sử dụng khi bạn cần tìm kiếm giá trị dựa theo một điều kiện nào đó. Hàm VLOOKUP tìm kiếm các giá trị theo cột. Cú pháp: VLOOKUP(lookup_value,table_array,col_index_num,[range_lookup]) trong đó: – Lookup_value: Giá trị dò tìm – Table_array: Bảng cần dò tìm, nếu bạn muốn dò tìm tuyệt đốt thì thêm dấu $ vào trước […]