Cách dùng hàm INDEX trong excel 2003

Hàm INDEX trả về giá trị của ô tại nơi giao nhau của cột vào hàng trong một bảng hoặc nhiều bảng (cột và hàng tương đồng nhau). Cú pháp: =INDEX(array, row_num, [column_num] trong đó: – Array: Phạm vi tìm tiếm – Row_num: hàng cần lấy giá trị – Column_num: cột cần lấy giá trị Nếu bạn […]

Cách dùng hàm Hlookup dò tìm theo hàng trong excel 2003

Hàm HLOOKUP được sử dụng khi bạn cần tìm kiếm giá trị dựa theo một điều kiện nào đó. Hàm HLOOKUP tìm kiếm các giá trị theo cột. Cú pháp: HLOOKUP(lookup_value,table_array,col_index_num,[range_lookup]) trong đó: – Lookup_value: Giá trị dò tìm – Table_array: Bảng cần dò tìm, nếu bạn muốn dò tìm tuyệt đốt thì thêm dấu $ […]

Cách dùng hàm Vlookup dò tìm theo cột trong excel 2003

Hàm VLOOKUP được sử dụng khi bạn cần tìm kiếm giá trị dựa theo một điều kiện nào đó. Hàm VLOOKUP tìm kiếm các giá trị theo cột. Cú pháp: VLOOKUP(lookup_value,table_array,col_index_num,[range_lookup]) trong đó: – Lookup_value: Giá trị dò tìm – Table_array: Bảng cần dò tìm, nếu bạn muốn dò tìm tuyệt đốt thì thêm dấu $ vào trước […]

Hàm tìm kiếm lookup trong excel 2003

Sử dụng hàm LOOKUP để tìm kiếm giá trị theo hàng hoặc cột. 1/ LOOKUP Dạng tìm kiếm vector Cú pháp: =LOOKUP(lookup_value,lookup_vector,[result_vector]) trong đó: – Lookup_value: là giá trị cần tìm – Lookup_vector: Vùng cần tìm theo hàng hoặc cột – Result_vector: Vùng kết quả cần tìm theo hàng hoặc cột Lưu ý: – Nếu […]

Sumif hàm tính tổng có điều kiện trong excel 2003

Hàm SUMIF sử dụng trong excel để tính tổng các giá trị trong một phạm vi đáp ứng tiêu chí mà bạn xác định. Cú pháp:  SUMIF(range,criteria,sum_range) trong đó – Range vùng điều kiện – Điều kiện để hàm thực thi – Vùng điều  kiện cần tính Ví dụ: giả sử trong một cột chứa […]

Hàm LEN trong excel 2003

Trong excel để tính được số ký tự trong một chuỗi văn bản chúng ta sử dụng hàm LEN. Cú pháp: =LEN(text) trong đó: Text là chuỗi văn bản khoảng trống cũng được tính là một ký tự. Hàm LEN cũng có thể được dùng để cắt chuỗi ký tự bằng cách kết hợp với […]

Cách dùng hàm nối chuỗi hoặc ghép chuỗi trong excel 2003

Ghép chuỗi trong excel như thế nào, bài viết này sẽ hướng dẫn bạn thực hiện cách ghép chuỗi nối chuỗi trong excel thật dễ dàng bằng những cách dưới đây. 1/ Dùng hàm & Cú pháp: Chuỗi 1 & chuỗi 2& chuỗi 3 Ví dụ: Thực hiện ghép chữ Trường, Đại, Học thành Trường […]

Cách dùng hàm tách chuỗi Left Right Mid trong excel 2003

Để tách một chuỗi ký tự trong excel bạn có thể sử dụng các hàm dưới đây: 1/ Hàm left dùng để tách ký tự tính từ bên trái sang phải. Cú pháp: =Left(text, num_chars) trong đó Text: Là ô (chuỗi) cần tách Num_chars là số ký tự cần lấy Ví dụ: Cần tách chuỗi […]

Cách dùng hàm số chẵn hàm số lẻ trong excel 2003 2013

Để lọc số chẵn, lẻ trong excel chúng ta sử dụng hàm Iseven và hàm Isodd trong excel 2013 Hàm Iseven trả về True nếu là số chẵn, ngược lại là False Cú pháp: =Isenven(“ô số cần kiểm tra”) =If(Isenven(218),”Đây là số chẵn”,”Đây là số lẻ”) ->Kết quả: Đây là số lẻ Tương tự Hàm […]

Toán tử dùng trong công thức excel

Toán tử là tập hợp những điều kiện để người dùng excel áp dụng giải quyết bài toán một cách logic. Trong excel bao gồm 3 loại toán tử sau: – Toán tử số học Toán tử Mô tả Ví dụ + Cộng 2 số A + B = 30 – Trừ 2 số A […]