Hàm lấy ngày tháng hiện tại trong excel 2003

Trong excel có rất nhiều các hàm bạn có thể dùng để lấy ra giá trị của ngày hiện tại, tháng hiện tại. 1/ Hàm Date trả về số ngày hiện tại Cú pháp: Date(year,month,day) trong đó year là số năm; month là số tháng <= 12, day là số ngày <=31 2/ Hàm DATEDIF Tính […]